Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Decodificació i encodificació

Utilitzeu aquesta eina per decodificar Base64 en text o codificar caràcters ascii en base 64 en línia. L'eina de decodificació base64 també es podria utilitzar per xifrar text en el format Base64 que es pot desxifrar més tard en la mateixa pàgina.


Base64 Decodificació

Base64 Estratègia

Text decodificat

Base64 Encode

Introducció al text

Codificació Base64 Text

More about Base64

Els esquemes de codificació Base64 s'utilitzen freqüentment quan les dades binàries necessiten ser codificades o decodificades. Es requerirà un emmagatzematge i transmissió addicionals de les dades resultants a través de mitjans dissenyats per gestionar les dades textuals.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.