Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Conversió de text a binari

Aquesta eina converteix de Text a Binari i vise-versa

Text a Binari

Text d'entrada

Sortida binària

Binari A Text

Converts from Binary to Text

Entrada binària

Text de sortida


El sistema numeral binari, o sistema de nombres base-2, representa valors numèrics utilitzant dos símbols, 0 i 1. Més concretament, el sistema habitual base-2 és una notació posicional amb un radix de 2. A causa de la seva senzilla implementació en circuits electrònics digitals mitjançant portes lògiques, el sistema binari és utilitzat internament per tots els ordinadors moderns.

Source: Wikipedia
AKA:

traductor binari, text2binary, string, base-2, binari a ascii, binari a anglès, traduir binari a text, paraules a binari