Share

http://online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

کد نشانی وب/رمز گشایی


رمزگذار URL

کد نشانی وب یا رمز گشایی رشته با استفاده از توابع PHP

آدرس اینترنتی

نشانی وب کد شده

رسیور نشانی وب

Decodes url using PHP urldecode function

آدرس اینترنتی

نشانی وب رمزگشایی شده


کدگذاری درصد، که با نام کدگذاری URL نیز شناخته می‌شود، مکانیزمی برای کدگذاری اطلاعات در یک شناسه منبع یکنواخت (URI) تحت شرایط خاص است. اگر چه به عنوان رمزگذاری URL شناخته شده است، در واقع، به طور کلی بیشتر در مجموعه اصلی شناسه منبع یکنواخت (URN) استفاده می شود، که شامل هر دو منبع یاب یکنواخت (URL) و نام منابع یکنواخت (URN) است. به این ترتیب آن را نیز در تهیه داده ها از نوع رسانه «برنامه/x-www-form-urlencoded» استفاده می شود، همانطور که اغلب در ارائه داده های فرم HTTP در درخواست HTTP استفاده می شود.

Source: Wikipedia
AKA:

URlenCode، URLDecode، نشانی وب کد