Share

http://online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

تبدیل متن به دودویی

این ابزار از متن به باینری و برعکس تبدیل می شود

متن به باینری

متن ورودی

خروجی دودویی

دودویی به متن

Converts from Binary to Text

ورودی دودویی

متن خروجی


سیستم اعداد دودویی یا سیستم اعداد پایه ۲، با استفاده از دو نماد، ۰ و ۱، مقادیر عددی را نشان می‌دهد. به طور خاص، سیستم پایه 2 معمولی یک علامت موضعی با شعاع 2 است. با توجه به پیاده سازی ساده آن در مدارات الکترونیکی دیجیتال با استفاده از گیت های منطقی، سیستم باینری توسط تمام رایانه های مدرن به صورت داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

Source: Wikipedia
AKA:

مترجم دودویی، text2binary، string، base-2، binary to ascii، باینری به انگلیسی، ترجمه باینری به متن، کلمات به باینری