Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

تبدیل متن به باینری

این ابزار از Text به Binary و برعکس تبدیل می شود

متن به باینری

متن ورودی

خروجی دودویی

دودویی به متن

Converts from Binary to Text

ورودی دودویی

متن خروجی


سیستم اعداد دودویی یا سیستم اعداد پایه -2، مقادیر عددی را با استفاده از دو نماد 0 و 1 نشان می دهد. به طور خاص، سیستم پایه 2 معمولی یک نماد موقعیتی با ریشه 2 است. با توجه به اجرای ساده آن در مدارهای الکترونیکی دیجیتال با استفاده از دروازه های منطقی، سیستم باینری به صورت داخلی توسط تمام رایانه های مدرن استفاده می شود.

Source: Wikipedia
AKA:

مترجم باینری، text2binary، string، base-2، باینری به ascii، باینری به انگلیسی، ترجمه باینری به متن، کلمات به باینری