Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

טקסט להמרה בינארית

כלי זה ממיר מטקסט לבינארי ולהיפך

טקסט בינארי

טקסט קלט

פלט בינארי

בינארי לטקסט

Converts from Binary to Text

קלט בינארי

פלט טקסט


מערכת הספרה הבינארית, או מערכת המספרים Base-2, מייצגת ערכים מספריים באמצעות שני סמלים, 0 ו- 1. באופן ספציפי יותר, מערכת הבסיס -2 הרגילה היא סימון מיקום עם רדיקס של 2. בשל יישומה הפשוט במעגלים אלקטרוניים דיגיטליים באמצעות שערי לוגיקה, המערכת הבינארית משמשת באופן פנימי על ידי כל המחשבים המודרניים.

Source: Wikipedia
AKA:

מתרגם בינארי, text2binary, מחרוזת, בסיס -2, בינארי ל- ascii, בינארי לאנגלית, לתרגם בינארי לטקסט, מילים בינאריות