Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex na binárny konvertor


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex na binárne

Prevod z hexadecimálnej na binárnu

Hex vstup

Binárny výstup

Binárne na Hex

Converts from Binary to Hex

Binárne vstupy

Hex výstup


The binary numeral system, or base-2 number system, represents numeric values using two symbols, 0 and 1. More specifically, the usual base-2 system is a positional notation with a radix of 2. Owing to its straightforward implementation in digital electronic circuitry using logic gates, the binary system is used internally by all modern computers.

V matematike a počítačovej vede, hexadecimal (tiež základňa 16, alebo hex) je pozíciový číselný systém s radix, alebo základňa, 16. Používa šestnásť odlišných symbolov, najčastejšie symboly 0-9 na reprezentáciu hodnôt od nuly do deviatich, a A, B, C, D, E, F (alebo alternatívne a-f) na reprezentáciu hodnôt od desiatich do pätnástich. Napríklad, hexadecimal číslo 2AF3 je rovnaký, v desatinnom rozsahu, na (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160), alebo 10,995.Každá hexadecimal číslica predstavuje štyri binárne číslice (bity) (tiež nazývaný "nibble"), a primárne použitie hexadecimal poznámky je ako ľudsky prívetivé zastúpenie binárnych kódovaných hodnôt v počítačovej a digitálnej elektronike.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, hex2binary, hex string, base-2, base-16, binary to hex,hex to binAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.