Share

https://www.online-toolz.com/tools/case-convert-online.php

Facebook Share Twitter Share

Chuyển đổi trường hợp (trên và dưới)

Convert uppercase to lowercase or lower to upper online using this tool.
Enter capital or small letters in the text field below then click on "TO UPPER CASE" or "TO LOWER CASE" to convert the text to the desired case

Văn bản của bạn


AKA:

chữ hoa và chữ thường, viết hoa thành chữ thường, thay đổi chữ hoa, nhỏ thành vốn, vốn thành nhỏ