Share

https://www.online-toolz.com/tools/character-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Công cụ thông tin ký tự

Công cụ này cung cấp tất cả thông tin về một nhân vật cụ thể

Ký tự nhập

Thông tin nhân vật
Character Dec Code:
Character Hex Value:
Character Octal Value:
Character Unicode:
Character UTF-8 Value:
JavaScript Escaped:
HTML Entity:
AKA:

Bảng dữ liệu ký tự