Share

https://www.online-toolz.com/tools/css-compressor.php

Facebook Share Twitter Share

CSS Minifier

CSS Minifier đơn giản nén mã CSS để tối ưu hóa hiệu suất

CSS gốc
Current size: 0 KB

CSS nén
New size: 0 KB - decreased 0 %


Cascading Style Sheets (CSS) là một ngôn ngữ bảng kiểu được sử dụng để mô tả ngữ nghĩa trình bày (nhìn và định dạng) của một tài liệu được viết bằng ngôn ngữ đánh dấu. Ứng dụng phổ biến nhất của nó là để kiểu trang web được viết bằng HTML và XHTML, nhưng ngôn ngữ này cũng có thể được áp dụng cho bất kỳ loại tài liệu XML, bao gồm XML đơn giản, SVG và XUL.

Source: Wikipedia
AKA:

CSS compressor , optimizer, reducer, minimize css, css minifier


Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.