Share

https://www.online-toolz.com/tools/hex-to-binary-converter.php

Facebook Share Twitter Share

Hex đến Binary Converter


This tools lets you convert from Hex to Binary or the other way around

Hex đến Binary

Chuyển đổi từ Hex sang Binary

Hex đầu vào

Kết quả Binary Output

Binary đến Hex

Converts from Binary to Hex

Nhập Binary

Hex sản phẩm


The binary numeral system, or base-2 number system, represents numeric values using two symbols, 0 and 1. More specifically, the usual base-2 system is a positional notation with a radix of 2. Owing to its straightforward implementation in digital electronic circuitry using logic gates, the binary system is used internally by all modern computers.

Trong toán học và khoa học máy tính, hexadecimal (cũng là cơ sở 16, hoặc hex) là một hệ thống số vị trí với một radix, hoặc cơ sở, của 16. Nó sử dụng mười sáu biểu tượng riêng biệt, thường là các biểu tượng 0-9 để đại diện cho các giá trị từ 0 đến chín, và A, B, C, D, E, F (hoặc thay thế a-f) để đại diện cho các giá trị từ mười đến mười lăm. Ví dụ, số hexadecimal 2AF3 là bằng, trong thập phân, để (2 × 163) + (10 × 162) + (15 × 161) + (3 × 160), hoặc 10,995.Mỗi chữ số hexadecimal đại diện cho bốn chữ số nhị phân (bits) (hay còn gọi là một "nibble"), và việc sử dụng chính của ghi chú hexadecimal là như một đại diện thân thiện với con người của các giá trị nhị phân mã hóa trong máy tính và điện tử kỹ thuật số.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, hex2binary, hex string, base-2, base-16, binary to hex,hex to binAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.