Share

https://www.online-toolz.com/tools/html-validator.php

Facebook Share Twitter Share

HTML Validator

Xác nhận HTML Fragments for well formedness


HTML
Kết quả Validation

More advanced validator: http://validator.w3.org

Trong bối cảnh tài liệu web, thuật ngữ HTML validator về mặt kỹ thuật đề cập đến việc xác thực bằng cách sử dụng DTDs bởi các công cụ SGML. Tuy nhiên, việc sử dụng phổ biến (không kỹ thuật) của thuật ngữ đề cập đến việc kiểm tra một tài liệu HTML cho các vấn đề khác nhau bằng cách sử dụng một số loại máy tính kiểm tra, và không nhất thiết bằng cách sử dụng một DTD với các công cụ SGML. Hơn nữa, thuật ngữ xác thực HTML cho HTML 5 không thể có nghĩa là xác thực bằng cách sử dụng một DTD vì HTML 5 không sử dụng một DTD.

Source: Wikipedia
AKA:

html checker,w3c validatorAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.