Share

https://www.online-toolz.com/tools/php-url-encoder-decoder.php

Facebook Share Twitter Share

URL mã hóa / decode


URL mã hóa

URL Encode hoặc Decode string sử dụng chức năng PHP

URL

mã hóa url

URL Decoder

Decodes url using PHP urldecode function

URL

Khắc phục URL


Phần trăm mã hóa, còn được gọi là mã hóa URL, là một cơ chế để mã hóa thông tin trong một Uniform Resource Identifier (URI) trong một số trường hợp nhất định. Mặc dù nó được gọi là mã hóa URL, nó, trên thực tế, được sử dụng rộng rãi hơn trong bộ Uniform Resource Identifier (URI) chính, bao gồm cả Uniform Resource Locator (URL) và Uniform Resource Name (URN). Như vậy nó cũng được sử dụng trong việc chuẩn bị dữ liệu của loại phương tiện truyền thông "application/x-www-form-urlencoded", như thường được sử dụng trong việc gửi dữ liệu biểu mẫu HTML trong các yêu cầu HTTP.

Source: Wikipedia
AKA:

URLEncode, URLDecode, encode urlAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.