Share

https://www.online-toolz.com/tools/string-functions.php

Facebook Share Twitter Share

Hàm chuỗi

Công cụ này bao gồm các chức năng thao tác chuỗi php như: String Length, đảo ngược, Word Count, Character count, Splitting, Hiển thị ký tự ẩn, Trường hợp thấp hơn và Upper

Bạn muốn làm gì với String của bạn?

String Length

Chuỗi nhập

Chiều dài chuỗi

String To Lower Case

Chuỗi nhập

Chuỗi chữ thường

String To Upper Case

Input String

Upper-case String

Reverse String

Input String

Reversed String

Word Count

Input String

Number of Words

Show Hidden Characters

Reference : http://en.wikipedia.org/wiki/Control_character

Input String

Hidden Characters are shown as [X] where X is the corresponding character number or description

Split String

Input String
Split Character (Example: , or space)

String after splitting

Character Count

Input text

Number of chars
AKA:

Hàm văn bản, từ