Share

https://www.online-toolz.com/tools/base64-decode-encode-online.php

Facebook Share Twitter Share

Base64 Decode và Encode

Sử dụng công cụ này để giải mã Base64 thành văn bản hoặc mã hóa ascii ký tự thành base 64 trực tuyến. công cụ giải mã base64 cũng có thể được sử dụng để mã hóa văn bản vào định dạng Base64 có thể được giải mã sau đó trên cùng một trang.


Base64 mã hóa

Cấu hình Base64 String

Decoded văn bản

Base64 Encode

Nhập văn bản

Bộ mã hóa Base64 Text

More about Base64

Các chương trình mã hóa Base64 thường được sử dụng khi dữ liệu nhị phân cần phải được mã hóa hoặc giải mã. lưu trữ bổ sung và truyền dữ liệu kết quả thông qua phương tiện được thiết kế để xử lý dữ liệu văn bản sẽ được yêu cầu. mã hóa này giúp đảm bảo dữ liệu được vận chuyển mà không bị thay đổi.

AKA:

bas64 decode, base 64 decode, base64 decoder, base64 data, convert ascii string into base64 binary code translator, binary to text, convert binary, text into binary

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.