Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Lời bài hát: Binary Conversion

Công cụ này chuyển đổi từ Text sang Binary và vise-versa

Lời bài hát Binary

Nhập văn bản

Kết quả Binary Output

Binary để Text

Converts from Binary to Text

Nhập Binary

Xuất bản Text


Hệ thống số nhị phân, hoặc hệ thống số cơ sở-2, đại diện cho các giá trị số bằng cách sử dụng hai biểu tượng, 0 và 1.Cụ thể hơn, hệ thống cơ sở-2 thông thường là một định nghĩa vị trí với radix 2.Do việc thực hiện trực tiếp trong mạch điện tử kỹ thuật số bằng cách sử dụng cổng logic, hệ thống nhị phân được sử dụng nội bộ bởi tất cả các máy tính hiện đại.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, text2binary, string, base-2, binary to ascii,binary to english, translate binary to text, words to binaryAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.