Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-encryption-decryption.php

Facebook Share Twitter Share

Mã hóa & Giải mã văn bản trực tuyến

Bảo vệ văn bản của bạn bằng cách Mã hóa và Giải mã bất kỳ văn bản nhất định nào bằng khóa mà không ai biết

Mã hóa

Văn bản để Mã hóa

Văn bản được mã hóa


Giải mã

Văn bản được mã hóa

Văn bản được giải mã


Trong mật mã học, mã hóa là quá trình biến đổi thông tin (gọi tắt là văn bản thuần túy) sử dụng một thuật toán (gọi là mật mã) để làm cho nó không thể đọc được cho bất kỳ ai ngoại trừ những người sở hữu kiến thức đặc biệt, thường được gọi là một khóa. Kết quả của quá trình là thông tin được mã hóa (trong mật mã học, gọi tắt là ciphertext). Trong nhiều ngữ cảnh, từ mã hóa cũng ngầm đề cập đến quá trình đảo ngược, giải mã (ví dụ: “phần mềm cho mã hóa” thường cũng có thể thực hiện giải mã), để làm cho thông tin được mã hóa có thể đọc được một lần nữa (tức là để làm cho nó không được mã hóa).

Source: Wikipedia
AKA:

Mật mã, mã hóa, giải mã, mã hóa, giải mã, bảo vệ, nhạy cảm, mã hóa, giải mã, khóa, an toàn, văn bản, ufd2, muối, băm, aes, rijndael256, cá nóc...