Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Ký tự đặc biệt để HTML Entity Converter

Tráp/chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong văn bản thành thực thể HTML Ví dụ: Tom & “Jerry” thành Tom & & Quotejerry"

Văn bản

Thực thể HTML

HTML Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities (Escaped Characters) to Original Text

Example : Tom &ampamp &ampquotJerry&ampquot to Tom & "Jerry"

Thực thể HTML

Văn bản
AKA:

Văn bản, HTML, thực thể, bộ chuyển đổi, mã hóa, ký tự, thoát, giải mã, unescape, htmlspecialchars, htmlentities giải mã