Share

https://www.online-toolz.com/tools/word-cloud-generator.php

Facebook Share Twitter Share

Công cụ Word Cloud Generator, Creator Cloud Maker Tool

Tạo đám mây từ đẹp bằng cách chèn văn bản của bạn bên dưới, các từ nên được tách ra bằng không gian

Tag Cloud


văn bản của bạn
Current size: 0 KB
Remove Stopwords ?


Một đám mây thẻ (word cloud, hoặc danh sách cân bằng trong thiết kế hình ảnh) là một đại diện trực quan của dữ liệu văn bản, thường được sử dụng để miêu tả siêu dữ liệu từ khóa (tags) trên các trang web, hoặc để hình dung văn bản hình thức miễn phí. thẻ thường là các từ duy nhất, và tầm quan trọng của mỗi thẻ được hiển thị bằng kích thước phông chữ hoặc màu sắc.[2] Định dạng này hữu ích để nhanh chóng nhận ra các thuật ngữ nổi bật nhất và để định vị một thuật ngữ theo bảng chữ cái để xác định tầm quan trọng tương đối của nó.

Source: Wikipedia
AKA:

Tag, Tag cloud, word clouds, word, wordle, word map, word art, create word cloud, wordle, word art, make a word map

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.