Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-validator.php

Facebook Share Twitter Share

XML Validator trực tuyến

XML Validator Online Tool. Xác minh các mảnh XML và các bài kiểm tra cho sự hình thành tốt


XML
Kết quả ValidationXHTML xác nhận là quá trình kiểm tra một tài liệu được viết bằng XML (Extensible Markup Language) để xác nhận rằng nó là cả hai "được hình thành tốt" và cũng "có giá trị" trong đó nó tuân theo một cấu trúc được xác định. Một tài liệu "được hình thành tốt" tuân theo các quy tắc tổng hợp cơ bản của XML, mà là như nhau cho tất cả các tài liệu XML. Một tài liệu hợp lệ cũng tôn trọng các quy tắc được quy định bởi một DTD cụ thể hoặc một sơ đồ XML, theo các lựa chọn cụ thể ứng dụng cho những cụ thể đó. Ngoài ra, các công cụ mở rộng có sẵn như tiêu chuẩn OASIS CAM cung cấp xác nhận ngữ cảnh của nội dung và cấu trúc đó là linh hoạt hơn so với xác nhận sơ đồ cơ bản.

Source: Wikipedia
AKA:

XML Checker, XML Validate, xml dtd validator

Are you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.