Share

https://www.online-toolz.com/tools/xpath-tester-online.php

Facebook Share Twitter Share

Trực tuyến XPATH Tester

Công cụ XPATH Tester này cho phép bạn chạy các truy vấn XPATH chống lại các mảnh XML.


Tải XPATH Query

XML
Result


XPath, ngôn ngữ XML Path, là một ngôn ngữ truy vấn để chọn các nút từ tài liệu XML. Ngoài ra, XPath có thể được sử dụng để tính toán các giá trị (ví dụ, chuỗi, số, hoặc giá trị Boolean) từ nội dung của tài liệu XML. XPath được định nghĩa bởi World Wide Web Consortium (W3C).Ngôn ngữ XPath dựa trên một đại diện cây của tài liệu XML, và cung cấp khả năng điều hướng xung quanh cây, chọn các nút theo nhiều tiêu chí.

Source: Wikipedia
AKA:

XML , xpath , tester , evaluator , parser , editor , query , extractor , compiler , checker , w3cAre you getting value from OnlineToolz?

Support us now on Patreon and join our exclusive community of supporters.